Etični kodeks

”IZ GORIVA STISNEMO VEČ.”

Servis ogrevalnih naprav

Kodeks poslovne etike je nastal z namenom opredelitve temeljnih načel in pravil, po katerih se ravnamo zaposleni v našem podjetju. Je skupek načel in pravil, kar pripomore k oblikovanju poslovne kulture in poslovne odličnosti ter kaže poglavitne vrednote, ki jih iz vsakdanjega življenja prenašamo tudi v poslovno okolje.

Vsi moramo biti zgled drugim, saj je prav to dokaz, da je upoštevanje etičnega kodeksa temelj vsakdanjega dela in da je poslovni uspeh tesno povezan z upoštevanjem njegovih načel.

Tomaž Krštinc, direktor

OSNOVNA DEJAVNOST PODJETJA

Osnovni dejavnosti podjetja Krštinc sta dovršena montaža in temeljito vzdrževanje oljnih, plinskih gorilnikov in plinskih kotlov. Vzdržujemo tudi druge ogrevalne naprave v kotlovnicah in toplotnih postajah, ukvarjamo se s pripravo vode za polnjenje sistema centralnega ogrevanja in dozirnih naprav za pripravo sanitarne vode.

Naši zaposleni se redno izobražujejo in strokovno izpopolnjujejo v podjetju in tudi pri proizvajalcih in dobaviteljih ogrevalne tehnike. Prepričani smo, da je pridobljeno znanje temelj dobrega in učinkovitega dela, da krepi dobre medsebojne odnose v podjetju in odgovornost.

Smernice etičnega kodeksa pomagajo zaposlenim pri ravnanju v praksi, kodeks pa je dokument, s katerim soglaša vsakdo, ki sklene delovno razmerje z našim podjetjem. Kodeks je namenjen vodilnim, zaposlenim, zunanjim izvajalcem, svetovalcem in drugim.

Vsi moramo upoštevati smernice in pravila, zapisana v kodeksu, pa tudi predpise, določene v pravnem sistemu, ki urejajo delovno okolje, in določila iz pogodbe o delovnem razmerju.

KAJ JE ETIKA

Etika je eden poglavitnih pojmov sodobnega poslovanja in temelj za dobro in pošteno poslovanje. Biti etičen ni povezano le z vrednotami, ampak tudi poslovnim uspehom. Prav zato je pomembno, da so pošteni tudi medsebojni odnosi med zaposlenimi, ki ostajajo podjetju zvesti in lojalni.

Načela etike upoštevamo v našem podjetju na področjih, kot so: diskriminacija pri zaposlovanju, odnos podjetja do posameznikove zasebnosti, varovanje zaupnih podatkov in informacij in drugem.

ETIČNO RAVNANJE

Etično ravnanje temelji tudi na profesionalnem ravnanju, ki je skladno s tem kodeksom, da ne škodujemo ugledu podjetja Krštinc, s tem pa izražamo tudi pripadnost družbi. Svoje delo opravljajmo učinkovito, strokovno, zanesljivo, odgovorno, pošteno in po načelih dobrega gospodarja. Zaposleni se moramo vzdržati vseh ravnanj, ki bi materialno ali moralno škodovala poslovnim interesom in ugledu podjetja Krštinc. V njem skrbimo tudi za zaposlene v pomenu usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Spoštujemo vsakogar in se zavedamo temeljnih človekovih pravic.

Izogibamo se nasprotovanju interesov in se ne ukvarjamo z dejavnostjo, pri kateri bi dajali prednost osebnim interesom pred interesi podjetja Krštinc, pa tudi situacijam, v katerih bi lahko bili nelojalni do omenjenega podjetja.

Z naročniki in uporabniki storitev podjetja Krštinc, kupci, dobavitelji in drugimi poslovnimi partnerji moramo ravnati pošteno in objektivno ne glede na svoje osebne, sorodstvene in druge interese. Zaposleni morajo vodstvu pisno prijaviti svojo pridobitno dejavnost, ki je ali bi lahko bila konkurenca dejavnosti, s katero se ukvarja podjetje Krštinc.

Za nasvete ali storitve strankam podjetja Krštinc zaposleni ne smemo sprejemati denarja niti kakršnekoli druge usluge ali koristi. Poslovanje podjetja poteka pregledno in po zakonsko določenih pravilih. Zato je strogo prepovedano tudi sprejemanje oziroma nagovarjanje k sprejemanju zase ali za druge daril, denarja ali drugih ugodnosti, ki bi jih bilo mogoče razumeti kot sredstva za pridobitev ugodnejše obravnave ali neupravičene prednosti pri katerikoli dejavnosti, povezani s podjetjem, ali taka, ki kažejo morebitno nezakonitost ali nemoralnost. Če pri tem ne gre za običajno poslovno vljudnost, mora zaposleni to zavrniti in o vsem takoj poročati svojemu neposrednemu nadrejenemu.

V našem podjetju strogo obsojamo nezakonite usluge, skrivno vedenje in nagovarjanje k ugodnostim zase, korupcijo in tudi ponujanje denarja, premoženjskih koristi in drugih prednosti javnim uslužbencem, zaposlenim in samozaposlenim ali njihovim bližnjim, da bi s tem vplivali na dostopanje do upravnih aktov.

POHVALE ZAPOSLENIH

V podjetju Krštinc vedno pohvalimo dobro opravljeno delo in smo konstruktivni pri podajanju kritike, za svoje delo smo odgovorni, svoje znanje in izkušnje prenašamo na sodelavce, med seboj se spodbujamo h konstruktivnim spremembam, znamo pohvaliti dobre ideje, vse zamisli sodelavcev ustrezno proučimo in na delovnem mestu skrbimo za spoštovanje osebnosti.

POSLANSTVO PODJETJA

Naše poslanstvo je ponuditi inovativne, visokokakovostne storitve, ki zadovoljijo potrebe strank in jih spodbudijo k njihovi zvestobi našemu podjetju. S tem si zagotovimo dolgoročno in uspešno rast podjetja. Vedno stremimo k najboljšemu.

V središču našega dela sta zadovoljevanje potreb potrošnikov in ohranjanje njihovega zaupanja. Delamo s strastjo in si prizadevamo za nenehno izboljševanje kakovosti, s posebnim poudarkom na izobraževanju, da bi lahko ponudili res visokokakovostne storitve.

Do strank smo odprti, vedno prisluhnemo njihovim mnenjem, da jim lahko zagotovimo ustrezne informacije in hitre odgovore na njihova vprašanja.

KLJUČ DO USPEHA

Ključ do uspeha je tudi naš odnos s poslovnimi partnerji, saj temelji na načelih pravičnosti, odprtosti in vzajemnega zadovoljstva. Zavračamo poslovne odnose z osebami, ki so vpletene v nezakonite posle. Zato pred vstopom nekoga v poslovno razmerje preverimo njegovo zanesljivost in strokovni ugled.

Vsak uporabnik mora svojega nadrejenega takoj obvestiti o morebitnem ravnanju, ki nasprotuje etičnim načelom tega kodeksa.

ODNOS DO KONKURENCE

V odnosu do konkurence si v podjetju Krštinc prizadevamo voditi svoje poslovanje ob polnem upoštevanju veljavnih pravil in zakonov v okviru odprtosti, poštenosti, integritete in dobre vere. Zavedamo se vrednosti konkurence in pomena njene zaščite za razvoj trga ter zaščito interesov potrošnikov. Zavračamo prakse, ki kršijo načela konkurence in pravila svobodnega trga.

Menimo, da je za konkurenco ključnega pomena, da smo pošteni in osredotočeni na kakovost.

Odnos podjetja do zaposlenih

V podjetju Krštinc

 • zagotavljamo in skrbimo za varno delovno okolje z ustrezno organiziranostjo delovnega procesa ter potrebnimi delovnimi sredstvi,
 • skrbimo za svojo varnost in varnost svojih sodelavcev na delovnem mestu
 • se nenehno usposabljamo in dvigamo zavest o pomenu varnosti ter zdravja pri delu,
 • ne delamo pod vplivom alkohola ali drugih nedovoljenih psihoaktivnih substanc,
 • vedno uporabljamo osebno varovalno opremo,
 • nemudoma obvestimo strokovne službe ob morebitni nesreči pri delu,
 • smo seznanjeni z oceno tveganja za svoje delovno mesto,
 • se udeležujemo preventivnih zdravstvenih pregledov,
 • smo do sodelavcev vljudni, prijazni, spoštljivi in jih cenimo, da med nami ni konfliktnega komuniciranja (ne kričimo, se ne zmerjamo, podcenjujemo
 • ali se preziramo, ne obrekujemo),
 • gospodarno ravnamo z odpadki in jih ločujemo,
 • takoj obvestimo nadrejene in pristojne organe o morebitnem onesnaženju okolja oziroma morebitni nevarnosti za ljudi,
 • komuniciramo učinkovito in časovno ustrezno,
 • uporabljamo vsa razpoložljiva elektronska komunikacijska sredstva, pri tem pa ne zanemarjamo medosebnih odnosov in komuniciranja v živo,
 • sestanke sklicujemo pravočasno in odgovorno, nanje prihajamo pravočasno in na njih aktivno sodelujemo,
 • podajamo povratne informacije sodelavcem o tem, pri čem jim gre dobro in kaj lahko še izboljšajo,
 • ne uporabljamo načinov komuniciranja, ki bi škodovali ugledu našega podjetja,
 • zunaj podjetja ne govorimo o zadevah, za katere nismo pooblaščeni,
 • delovnega časa ne izkoriščamo v zasebne namene,
 • ne goljufamo in ne prikazujemo lažno delovnega časa.

ODNOS PODJETJA DO STRANK

V podjetju Krštinc:

 • upoštevamo dogovorjene roke in spoštujemo mnenja strank,
 • smo do strank vedno spoštljivi in upoštevamo, da stranke različno komunicirajo,
 • v komunikaciji s strankami smo še posebno odzivni in hitri, predvsem kadar gre za reklamacije, saj je vsaka reklamacija priložnost, da postanemo še boljši,
 • so naše informacije za stranke vedno točne, razumljive in nedvoumne,
 • s strankami komuniciramo tako, da nas lahko zaradi načina naše poslovne komunikacije priporočijo tudi drugim,
 • vedno izpolnimo obljube, ki jih damo strankam,
 • smo v komunikaciji po elektronski pošti ali telefonu vljudni in nevsiljivi, vedno se odzovemo tudi na neodgovorjene klice.

Odnosi med zaposlenimi

Prepričani smo, da je uspeh podjetja odvisen tudi od odnosov med zaposlenimi, saj se ozračje iz podjetja prenaša tudi navzven, do strank in poslovnih partnerjev. Pomembno je, da si zaposleni zaupajo, se spoštujejo in so odgovorni drug do drugega in do dela. Spoštovanje se pokaže tudi takrat, ko si mnenja nasprotujejo, pa to ne izzove konfliktnih situacij, ampak tolerantno upoštevanje različnosti.

V podjetju Krštinc ne dopuščamo žaljivega odnosa do drugače mislečih ali diskriminacije zaradi spola, vere, političnega prepričanja, socialnega stanja ali drugih osebnih okoliščin. Spoštujemo dostojanstvo vseh zaposlenih.

Ne toleriramo tudi neprimernega vedenja, kot so nasilje in grožnje, pa tudi ne uživanja alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc.

Sodelavci se spodbujamo med sabo, stremimo k inovativnemu razmišljanju in timskemu delu. Zasledujemo skupni cilj – opraviti kakovostno svoje delo in poskrbeti, da nam bodo stranke in poslovni partnerji zaupali. To omogoča tudi korekten odnos med nadrejenimi in podrejenimi, ki temelji na spoštovanju in zaupanju ter primerni komunikaciji.

Pripadnost podjetju

Pripadnost podjetju se kaže tudi pri varovanju zaupnih informacij podjetja Krštinc. Vse poslovne skrivnosti in druge zaupne informacije ter interni podatki so dragoceno premoženje našega podjetja.

Poslovna skrivnost ni splošno znana informacija, ampak jo je treba skrbno varovati. Sem spada tudi strokovno znanje, ki je bilo pridobljeno z veliko truda.

Poslovnih skrivnosti in drugih zaupnih informacij ne smemo razkrivati osebam zunaj podjetja, ne smemo jih tudi uporabljati za svojo korist ali korist oseb zunaj podjetja Krštinc. Tudi če zapustimo podjetje, moramo poslovne skrivnosti in druge zaupne informacije podjetja skrbno varovati. Sem spadajo tudi pisma, tiskano gradivo, elektronske informacije, vsi dokumenti ali zapisi, konkretno poznavanje procesov in postopkov ter načina dela. Če ne veste, ali je določena informacija zaščitena ali poslovna skrivnost ali ne, se obrnite na vodstvo podjetja.

Zaposleni v podjetju Krštinc upoštevamo določila etičnega kodeksa in smo odgovorni za dokazovanje upoštevanja določb etičnega kodeksa. Za vse kršitve sledijo disciplinski postopki, ki so pošteni in sorazmerni z vrsto storjene kršitve ter skladni z veljavnimi zakoni.

01/366-63-68

041/640 864

01/428 98 67

servis@krstinc.si

MNENJA DOSEDANJIH STRANK

“Ključ za uspeh je zadovoljna stranka.”

NASVETI STROKOVNJAKOV

“Prisluhnite strokovnemu mnenju.”

Če se še ogrevate s starim plinskim atmosferskim kotlom, je čas za razmislek o nakupu novega kondenzacijskega plinskega kotla, ki ga odlikujeta velik izkoristek in tiho delovanje. Sodobni sobni regulatorji pa poskrbijo, da je želena temperatura v prostoru kar se da enakomerna.

Tomaž

Večdesetletne izkušnje kažejo, da se izognete nepotrebnim urgentnim popravilom ogrevalne naprave, če se enkrat na leto odločite za njen redni pregled.

Nataša

Predlagam, da občasno preverite tlak vode v ogrevalnem sistemu in ga ob morebitnem prenizkem tlaku dopolnite z vodo. Tlak vode v sistemu centralnega ogrevanja stanovanjske hiše naj bi bil 1,5–1,8 bara. Če se po ceveh sliši šumenje, gre za zrak v sistemu ogrevanja, ki ga v več poskusih odzračite na radiatorjih.

Dejan

Če je vaša plinska naprava namenjena le ogrevanju in ne uporabljate plina v hiši ali stanovanju za druge namene, svetujem, da po končani kurilni sezoni zaprete plinsko pipo pred plinskim števcem. Če kuhate s plinom, zaprite plinsko pipo pred kotlom.

Gašper

Zima 2016/2017 je spet pokazala zobe in velikokrat se je zgodilo, da je bilo razlog izpada ogrevanja, kjer uporabljate kurilno olje, izločanje parafina zaradi nizkih temperatur. Predlagam, da zaščitite cisterno, sesalni priključek na cisterni in oljevod pred mrazom oz. dovolj zgodaj dodate aditiv med kurilno olje v cisterni.

Rok

NAROČILO NA SERVIS
NAROČILO ZA VPIS V BAZO

Kako pogosto vzdržujete ogrevalno napravo?

POTRDI
REZULTATI

letno

55%

na dve leti

28%

več kot dve leti

15%

ne vzdržujem, kličem ob okvari

5%

Napišite svoje mnenje.

Vsako mnenje šteje.

ODDAJ MNENJE

naročilo za vpis v bazo

Baza, kot jo imenujemo, že ta hip vključuje številne naše stranke in z njimi celoten sklop visoko priporočljivih rednih vzdrževanj opreme, ki smo jih v podjetju Krštinc za njih nameščali v različne objekte.

Redno vzdrževanje opreme pa bo tudi vam zagotovilo nemoteno delovanje z maksimalnim izkoristkom kapacitet, manj oziroma nič nevšečnosti, ki se nam rade pripetijo ob najbolj neprimernem času, kot so konci tedna, prazniki ali pa ob nezavidljivih vremenskih razmerah z nizkimi temperaturami.

Redni pregledi pa na drugi strani prinašajo številne prednosti:

 • odpravo morebitnih težav,
 • urejenost naprave,
 • manj prostora za morebitne napake v delovanju in
 • navsezadnje zmanjšanje možnosti nepotrebnih stroškov.

Zato smo šli korak dlje! Prijavite se še danes v našo bazo rednega vzdrževanja naprave.

Poleg vsakoletnih pregledov bomo svojim strankam, vpisanim v bazo rednih letnih pregledov in vzdrževanj, dodatno omogočili tudi najbolj urgentna popravila – vsak dan v tednu!

Tu smo za vas - vedno!

Naročam enkrat letno pregled naprave

Oddaj naročilo

Pošljite sporočilo

Za kakoršnekoli informacije smo vam na voljo preko spodnjega obrazca ali naslednjih telefonskih številk:

Stacionarni telefon: 01 366 63 68
Mobilni telefon: 041 640 864

Polja označena z * je potrebno nujno izpolniti!

pošlji sporočilo